Conference Videos

Day 1

Dr Vikram Gota, Mumbai

Dr PAn Pantziarka

Dr. Eddy

Dr Aparna Parikh

Dr Sudeep Gupta

Dr Kumar Prabhash

Dr Abhishek Mahajan

Dr Nilendu Purandare

Dr Atanu battacharjee

Dr. Sadhana

Dr Sebastien

Dr Amish Vora

Dr Randeep Singh

Dr Purvish Parikh

Day 2

Inauguration

Dr Francesco Benolini

Dr Antonella Palazzo

Dr Shripad Banavali

Dr Gautam Goyal

Dr Hitesh khatwani

Dr Sudeep Gupta

Dr Amit Joshi

Dr Vijay Patil

Dr V Noronha

Dr A Pandey

Prize Dr Nicolas Andre

Dr Nicolas Andre

Dr Mark Kieran

Dr Mubarak Naqvi

Dr T P Sahoo & dr Senthii Rajappa

Dr Shripad Banavali

Day 3

Dr Vikas Ostwal Mumbai

Dr Bhausaheb Bagal, Mumbai

Dr Nicolas Andre

Dr Jaroslav Sterba

Dr Mark W Kieran

Dr Giselle Saulnier Sholler

Dr Jaroslav Sterba

Dr Brijesh Arora, Mumbai